اتصال با استفاده از کانکشن هوشمند - ویندوز (Windows)

۱

دانلود و نصب

ابتدا آخرین ورژن کانکشن هوشمند را از صفحه مرکز دانلود، دانلود کرده و سپس آن را نصب کنید

نکته مهم

  • در صورت مواجه شدن با خطای زیر، فایل Microsoft .NET Framework 4.5.1 را از صفحه مرکز دانلود، دانلود کرده و سپس آن را نصب کنید. در ادامه، دوباره برای نصب کانشکن هوشمند اقدام کنید.
Microsoft .Net Framework Required Message Screen Shot

نکته مهم ۲

  • بعد از نصب حتما سیستم خود را ری استارت (Restart) کنید. در صورت عدم ری استارت (Restart)، ممکن است شاهد نوسان شدید پینگ شوید.
Smart Connection application installation interface screen shot