در صورتی که تراکنش ناموفق باشد، بازگشت هزینه پرداختی به چه صورتی خواهد بود؟

توضیحات

توضیحات در مورد سیستم پرداخت و بازگشت هزینه

تمامی تراکنش های انجام شده، باید از سمت سایت ما تایید شوند و در صورت تایید، به حساب پینگ هینت ریخته خواهد شد. در صورت کسر هزینه از حساب شما و رو به رو شدن با تراکنش ناموفق، اصلا جای نگرانی نخواهید داشت. تراکنش های ناموفق از جانب ما تایید نمی شوند. هزینه کسر شده از حساب شما در سیستم شاپرک می ماند و در طی ۷۲ ساعت به صورت خودکار به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.

Payment return schema