اشتراک تک کاربره به چه معناست؟

توضیحات

توضیحات در مورد اشتراک تک کاربر

اشتراک تک کاربر در سرویس های ما به ازای هر اتصال تعریف می شود. این بدین معناست که حتی در صورت تشابه آی پی ها نیز، فقط و فقط یک اتصال به اشتراک ثبت شده متصل خواهد شد.

در صورتی که یک نفر به اشتراک پینگ هینت متصل شده باشد و فرد دیگری قصد اتصال داشته باشد، اتصال فرد دوم برقرار نخواهد شد.

One simultaneous user account schema