آیا برای استفاده از پینگ هینت در کنسول ها، لپ تاپ/پی سی همیشه باید روشن باشد؟

توضیحات

توضیحات در مورد اتصال کنسول به پینگ هینت

اتصال کنسول به سرویس های پینگ هینت از طریق لپ تاپ انجام می شود و در واقع لپ تاپ به عنوان واسط عمل می کند. به همین دلیل لپ تاپ باید همیشه روشن باشد.

نکته مهم

  • توجه داشته باشید که لپ تاپ/پی سی اگه به مدت زمانی ( ۲۰ دقیقه معمولا ) استفاده نشود و یا اینکه مانیتور آن بسته شود، وارد Sleep می شود. باید تنظیمات Power Options را به گونه تنظیم کنید که لپ تاپ/پی سی به هیچ عنوان وارد Sleep نشود.
  • در صورتی که تنظیمات مربوط به Sleep لپ تاپ/پی سی را نمی دانید، به مراحل زیر توجه فرمایید.

Laptop should always be on when using pinghint for game consoles

تنظیمات Sleep: گام اول

ورود به صفحه Hardware and Sound

ابتدا وارد Control Panel شوید و سپس بر روی گزینه Hardware and Sound کلیک کنید. (مطابق شکل)

Control Panel screen shot

تنظیمات Sleep: گام دوم

ورود به صفحه Power Options

بر روی گزینه Power Options کلیک کنید. (مطابق شکل)

Hardware and sound screen shot

تنظیمات Sleep: گام سوم

ورود به صفحه تنظیمات مربوط به بستن مانیتور

در سمت چپ پنجره ظاهر شده، بر روی گزینه Choose what the power buttons do کلیک کنید. (مطابق شکل)

Choose what the power buttons do screen shot

تنظیمات Sleep: گام چهارم

اعمال تنظیمات مربوط به بستن مانتیور لپ تاپ

تنظیمات مربوط به حالت Plugged in و On Battery را به صورت مشابه هم انجام دهید. (مطابق شکل - ۱)

تنظیمات مربوط به Plugged in و On Battery

  • When I press the power button: Shutdown
  • When I press the sleep button: Do Nothing
  • When I close the lid: Do Nothing

سپس بر روی گزینه Save Changes و نهایتا Back کلیک کنید. (مطابق شکل - ۲ و ۳)

Setting power option configurations

تنظیمات Sleep: گام پنجم

ورود به صفحه تنظیمات مربوط به Sleep

بر روی گزینه Change when the computer sleeps کلیک کنید. (مطابق شکل)

Change when the computer sleeps screen shot

تنظیمات Sleep: گام ششم

اعمال تنظیمات مربوط به Sleep

تنظیمات مربوط به حالت Plugged in و On Battery را به صورت مشابه هم انجام دهید. (مطابق شکل - ۱)

تنظیمات مربوط به Plugged in و On Battery

  • Put the computer to sleep: Never

سپس بر روی گزینه Save Changes و نهایتا Back کلیک کنید. (مطابق شکل - ۲ و ۳)

Setting what the power buttons do configuration