آیا می توان از DNS برای اتصال به سرویس های پینگ هینت استفاده کرد؟

توضیحات

استفاده از DNS برای اتصال

در پیاده سازی سرویس های پینگ هینت از DNS نیز استفاده شده است ولی نمی توان از آن برای اتصال به پینگ هینت استفاده کرد. در واقع DNS جزئی تکمیلی و تقویتی سرویس های DNS می باشد و به تنهایی قابل استفاده نیست. تنها راه اتصال استفاده از کانکشن هوشمند می باشد.

How DNS server works