انواع شبکه های اتصال و ویژگی های آنها

توضیحات

انواع شبکه های اتصال

پینگ هینت شبکه های مختلفی برای اتصال کاربران فراهم کرده است. هر یک از این شبکه ها، ویژگی های خاص خود را دارند که کاربر متناسب با نیاز و بازی مد نظر خود باید یکی از آن ها را انتخاب کند.

در زیر انواع مختلف اتصال و ویژگی های آنها ذکر شده است.

Pinghint different connection types

اتصال نوع ۱

اتصال کاهش پینگ اختصاصی

در این نوع اتصال و شبکه هدف به طور اختصاصی کاهش پینگ و مسیریابی بهینه می باشد. در استفاده از این سرویس، مسیریابی بهینه شده و کاهش پینگ و افزایش پایداری اتصال انجام می گردد.

Pinghint's first connection type, ping reduction

اتصال نوع ۲

کاهش پینگ و رفع تحریم (روت آلمان)

در این نوع اتصال و شبکه تمرکز بر روی بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. بااستفاده از این نوع اتصال و شبکه، بازی ها رفع تحریم می شود و همچنین پایداری افزایش پیدا کرده و پینگ نیز کاهش خواهد یافت. از ویژگی مهم این بستر می توان به صفر کردن پکت لاس در بازی ها اشاره کرد.

این بستر برای بازی هایی مناسب می باشد که سرورهای آن در آلمان یا اروپا باشند.

نکته مهم

  • این نوع اتصال مناسب بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است و سرورهای آن در آلمان یا اروپا باشند.
Pinghint's second connection type, bypass sanctions

اتصال نوع ۳

کاهش پینگ و رفع تحریم (روت ترکیه)

در این نوع اتصال و شبکه تمرکز بر روی بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. بااستفاده از این نوع اتصال و شبکه، بازی ها رفع تحریم می شود و همچنین پایداری افزایش پیدا کرده و پینگ نیز کاهش خواهد یافت. از ویژگی مهم این بستر می توان به صفر کردن پکت لاس در بازی ها اشاره کرد.

نکته مهم

  • این نوع اتصال مناسب بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است و سرورهای آن در ترکیه یا کشورهای اطراف ترکیه باشند.
Pinghint's second connection type, bypass sanctions