مقایسه انواع اشتراک

جدول مقایسه انواع اشتراک

اطلاعات فنی هر نوع از اشتراک

در زیر هر اطلاعات فنی هر نوع از اشتراک به صورت مقایسه ای درج شده است.

ردیف نوع اشتراک تعداد کاربر سرعت آپلود (هر کاربر) سرعت دانلود (هرکاربر)
1 اشتراک تست ۱ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
2 کاربر خانگی ۱ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
3 کاربر گیم نتی - ۳ پی سی ۳ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
4 کاربر گیم نتی - ۵ پی سی ۵ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
5 کاربر گیم نتی - ۸ پی سی ۸ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
6 کاربر گیم نتی - ۱۰ پی سی ۱۰ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
7 کاربر گیم نتی - ۱۲ پی سی ۱۲ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
8 کاربر گیم نتی - ۱۵ پی سی ۱۵ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
9 کاربر گیم نتی - ۱۸ پی سی ۱۸ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
10 کاربر گیم نتی - ۲۰ پی سی ۲۰ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
11 کاربر گیم نتی - ۲۲ پی سی ۲۲ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
12 کاربر گیم نتی - ۲۵ پی سی ۲۵ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
13 کاربر گیم نتی - ۲۸ پی سی ۲۸ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
14 کاربر گیم نتی - ۳۰ پی سی ۳۰ ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵ مگابیت (۶۴۰ کیلوبایت در ثانیه)
15 کاربر گیم نتی - ۳ کنسول ۱ ۱۵ مگابیت (۱۹۲۰ کیلوبایت در ثانیه) ۱۵ مگابیت (۱۹۲۰ کیلوبایت در ثانیه)
16 کاربر گیم نتی - ۵ کنسول ۱ ۲۵ مگابیت (۳۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه) ۲۵ مگابیت (۳۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه)
17 کاربر گیم نتی - ۸ کنسول ۱ ۴۰ مگابیت (۵۱۲۰ کیلوبایت در ثانیه) ۴۰ مگابیت (۵۱۲۰ کیلوبایت در ثانیه)
18 کاربر گیم نتی - ۱۰ کنسول ۱ ۵۰ مگابیت (۶۴۰۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵۰ مگابیت (۶۴۰۰ کیلوبایت در ثانیه)